Privacy beleid Hondenservice Annemiek

 

Over ons privacy beleid

Hondenservice Annemiek geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Hondenservice Annemiek. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Wij verwerken uw gegevens voor de volgende zaken:

  • U stelt een vraag via het contactformulier;
  • U schrijft zich in voor een training/cursus via de website;
  • U een dienst of product afneemt zoals een training/cursus, kattenoppas aan huis of uitlaatservice
  • U een product besteld via de website/webwinkel;

U stelt een vraag via het contactformulier
Als u een vraag heeft en deze stelt via het contactformulier wordt dit formulier naar ons, maar ook naar u, per e-mail verstuurd. Dit formulier is gemaakt in WordPress (onze web software) maar zal niet worden opgeslagen in WordPress zelf. Wij ontvangen uw e-mail en zullen contact met u opnemen per telefoon of e-mail om de vraag te beantwoorden

U schrijft zich in voor een training/cursus via de website
Als u zich inschrijft via het inschrijfformulier wordt dit formulier naar ons, maar ook naar u, per e-mail verstuurd. Dit formulier is gemaakt in WordPress (onze web-software) maar zal niet worden opgeslagen in WordPress zelf.

U een dienst of product afneemt zoals een training/cursus, kattenoppas aan huis of uitlaatservice
Indien u een dienst afneemt zoals een training/cursus, kattenoppas aan huis of uitlaatservice zullen wij uw verstrekte gegevens opnemen in onze administratiesoftware Microsoft Access om zodoende u te kunnen factureren. Voor onze administratie bewaren wij ook een papieren versie van het inschrijfformulier die gebruikt wordt bij het eerste les. Voor sommige diensten zoals kattenoppas aan huis of de uitlaatservice wordt er door u ook een sleutelcontract getekend. Deze wordt op papier bewaard in onze administratie en niet gedigitaliseerd.

U een product besteld via de website/webwinkel;
Indien u een product besteld via de website/webwinkel wordt deze opgeslagen in onze website welke draait op WordPress en Woocommerce. De volledige afhandeling van de bestelling wordt gedaan op deze software en deze software zal uw persoonlijke gegevens opslaan ten behoeve van de order afhandeling en facturering. Wij maken gebruik van payment processors ‘mollie’ en ‘PostNL’ voor de verzending en logistiek.

Waar en hoe worden uw gegevens opgeslagen?

Webhosting en e-mail hosting:

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist. Deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Antagonist heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Webwinkelsoftware WordPress en Woocommerce

Onze website en webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress en Woocommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Antagonist. WordPress en Woocommerce worden onderhouden in eigen beheer en er zijn beveiligingsmaatregelen getroffen om deze software zo veilig mogelijk te maken.  Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie (HTTPS) en een sterk wachtwoordbeleid. Woocommerce en WordPress worden wekelijks bijgewerkt met de laatste versies.

E-mail

E-mails die wij ontvangen en naar u versturen worden opgeslagen op meerdere plaatsen. Namelijk bij Antagonist als webhoster maar ook op onze apparaten voor lokale caching. De e-mail box met Antagonist is beveiligd met een sterk wachtwoord. De apparaten die wij gebruiken zijn beveiligd met een sterk wachtwoord of pincode. Communicatie tussen de apparaten en de webhoster geschied via beveiligde kanalen met SSL encryptie.

Microsoft Access

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van Microsoft Excel en Microsoft Access. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling of dienst die u afneemt. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. De database waarop Microsoft Access wordt bijgehouden wordt opgeslagen in de clouddienst sync.com die aangeeft volledig compliance te zijn het GDPR

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van zowel MyParcel als PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en MyParcel delen. Zowel PostNL en MyParcel gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Hondenservice Annemiek op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Hondenservice Annemiek. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Wij maken geen gebruik van tracking-cookies. De cookies die achtergelaten worden op uw computer zijn alleen voor de sessieafhandeling voor de webwinkel of formulieren.

Contactgegevens

Hondenservice Annemiek
Rodingsveen 8
7041 VK ‘s-Heerenberg
info@hondenserviceannemiek.nl